Sivuston suunnittelu

Web-sivuston kääntämisen/lokalisoinnin suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja

Nykyisin Web-sivustoista on tullut yksi merkittävimmistä yritysten ja organisaatioiden viestintäkanavista. Toisaalta maailmasta on tullut yhä globaalimpi ja monikielisempi.

Siksi on olemassa kasvava tarve julkaista monikielisiä sivustoja ja kääntää ja lokalisoida yritysten ja organisaatioiden sivustoja eri kielille. Jotta tämä voitaisiin tehdä mahdollisimman optimaalisesti, kannattaa ottaa huomioon joitakin tärkeitä seikkoja ennen nykyteknologialla tuotettujen Web-sivustojen kääntämisen/lokalisoinnin aloittamista.

Staattiset vai dynaamiset sivut?

Staattiset Web-sivut

World Wide Webin alkuaikoina kaikki Web-sivut olivat staattisia. Vähitellen, teknologioiden kehittymisen myötä alkoi kuitenkin näyttää siltä, että etenkin kaupalliseen ja ammattimaiseen käyttöön tuotettavien verkkosivujen tekemisen trendi oli käyttää dynaamisia sivuja. Viime aikoina trendi näyttää taas hieman kääntyneen. Nykyisin tarjolla on ominaisuuksiltaan monipuolisia julkaisujärjestelmiä, joiden teknisenä alustana ovat staattiset Web-sivut. On myös hybridijärjestelmiä, joissa käytetään sekä staattisia että dynaamisia dokumentteja.

Perinteinen staattinen Web-sivu, jota kutsutaan myös ”flat-sivuksi”, on tiedostoksi tallennettu HTML-dokumentti johon päästään käsiksi http-protokollan välityksellä. Web-palvelin lähettää sivun käyttäjälle täsmälleen sellaisena kuin se on tallennettu, ja kaikki käyttäjät kaikissa konteksteissa saavat näkyviinsä täsmälleen saman tietosisällön.

Oikeastaan staattiset sivut ovat vain eräänlaisia hypertekstidokumentteja, joita voidaan käyttää ja työstää ilman mitään erityisiä palvelinvaatimuksia ja joita voidaan luoda ilman mitään erityisiä ohjelmointitaitoja. Staattisia HTML-sivuja voidaan katsella suoraan Web-selaimella ilman minkäänlaista Web-palvelinta tai verkkoyhteyttä.

Tiedostot ovat määrämuotoisia tekstisivuja, joita voidaan käsitellä ja muokata millä tahansa tekstieditorilla ja myös kääntää ikään kuin ne olisivat tavallisia tekstiasiakirjoja. Staattisten Web-sivujen etu on myös, että niitä voidaan katsella Web-selaimella mistä tahansa saavutettavissa olevasta sijaintipaikasta.

Kuva yllä: Staattinen Web-sivu on yksinkertainen html-muotoinen tekstidokumentti. Se tallennetaan sellaisenaan Web-palvelimelle ja sisältää kaiken käännettävän tiedon. Kääntäminen tapahtuu muokkaamalla käännöstyökalulla suoraan kyseistä tiedostoa ja palauttamalla se käännettynä takaisin Web-palvelimelle.

Edellä esitetyn ansiosta staattisten Web-sivujen kääntäminen on pääsääntöisesti yksinkertaista ja helppoa, sillä alkuperäisaineistolle ei yleensä tarvitse tehdä kovin monipuolisia teknisiä valmisteluja. HTML-sivut vain käännetään toiselle kielelle ja kopioidaan sitten omaan sijaintiinsa alkuperäisten lähdekielisten tiedostojen rinnalle, jolloin syntyy monikielinen sivusto.

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitetut käännöstyökalut huolehtivat muotoilutietojen piilottamisesta siten, että kääntäjän tarvitsee kääntää vain itse tekstit toiselle kielelle. Näin myös käännettävä alkuperäisaineisto voidaan toimittaa käännöstoimistolle ilman mitään erityisjärjestelyjä tai ladata muokattavaksi suoraan Web-palvelimelta käyttämällä erityisiä Web-sivustojen siirtämiseen paikallisiksi tiedostoiksi tarkoitettuja lataustyökaluja.

Tämän ansiosta sivuilla olevien käännettävien sanojen määrän laskeminen on helppoa ja lokalisointityöhön tarvittavan työmäärän ja työn hinnan arviointi voi tapahtua hyvin luotettavasti jo etukäteen. Riittää kun asiakas toimittaa käännettävät HTML-tiedostot käännöstoimistolle arviointianalyysiä varten tai kertoo Web-sivustonsa URL-osoitteen.

Yleensä sanamäärälle pohjautuvan käännöstyön hintatarjouksen saa muutamassa päivässä, ja hinta-arvio on hyvin totuudenmukainen. Nykyaikaisten julkaisujärjestelmien tuottama staattistenkin tiedostojen rakenne voi kuitenkin olla hyvin monimutkainen, jolloin haasteeksi ei ehkä niinkään muodostu sisältösivujen kääntäminen toiselle kielelle vaan pikemminkin sivuston rakenteen hallinta ja säilyttäminen sellaisena, että kääntäjälle on mahdollista saada riittävät kontekstitiedot kääntämästään tekstistä.

Staattisten Web-sivujen käytön etuja:

 • Tekninen yksinkertaisuus. Staattiset sivut ovat yksinkertaisia tekstitiedostoja, joiden ulkoasun muotoilu tapahtuu joko tunnisteilla eli tageilla tai erityisillä CSS-tiedostoilla (Cascading Style Sheet). Luonteensa ja rakenteensa ansiosta staattisia sivuja voidaan tuottaa yksinkertaisimmillaan kirjoittamalla teksti suoraan tekstinmuokkausohjelmalla, mutta niiden luomiseksi on olemassa myös kehittyneitä staattisten sivujen generaattoreita.
 • Yhtenäisyys ja yhteensopivuus. Joitakin selain- ja järjestelmäkohtaisia rajoitteita lukuun ottamatta staattiset Web-sivut toimivat yhtenäisesti ja näyttävät samanlaisilta käyttöalustasta riippumatta. Niitä voidaan katsella myös paikallisesti koneeseen asennetulla selainohjelmalla ja niihin tehtyjen muutosten vaikutus on ennakoitavissa ja nähtävissä välittömästi.
 • Nopeus. Staattiset Web-sivut toimivat nykyaikaisissa koneissa hyvin nopeasti, sillä Web-palvelimen ainoa tehtävä on palauttaa tiedosto vastaanottajan selaimessa näkyväksi. Staattisten sivujen teksti ja graafiset elementit voidaan lisäksi optimoida mahdollisimman vähän tilaa ja verkkokaistaa kuluttaviksi.
 • Tietoturvallisuus. Koska Web-palvelimilla on pelkkiä staattisia teksti- ja kuvatiedostoja, niihin ei liity minkäänlaista dynaamista ohjelmakoodia, jota on helppo häiriköidä haittaohjelmilla. Myös staattisten sivujen hakkerointi on periaatteessa mahdollista, mutta vauriot ovat huomattavasti vähäisempiä ja helpommin korjattavissa kuin dynaamisissa sivustoratkaisuissa.
 • Yksinkertainen lokalisoitavuus. Koska staattiset Web-sivut ovat pelkkiä muotoilukoodattuja tekstisivuja, niiden kääntäminen ja lokalisointi onnistuu helposti kaikilla nykyaikaisilla käännöstyökaluilla. Pienet sisällön päivitykset ja muutokset voidaan tehdä nopeasti, varsin edullisesti ja johdonmukaisesti hyödyntämällä käännösohjelmien sanasto- ja käännösmuistisovelluksia.
 • Helppo toteutus. Erityisesti dokumenttityyppisien, runsaasti tietoa sisältävien sivustojen luonti ja päivitys on helppoa ja johdonmukaista erityisesti nykyaikaisten staattisten sivustojen generointiohjelmien avulla.

Dynaamiset Web-sivut

Vaikka staattiset sivut muodostivat Internetin ensimmäisen Web-sukupolven perustan ja niiden etuna oli hyvin yksinkertainen käsittelyprosessi, kaikki personointi tai interaktiivisuus jouduttiin toteuttamaan asiakaspään Client Side -sovelluksina (selaimessa), mitä pidettiin teknisesti hyvin rajoittavana. Myös suuren staattisten sivujen määrän ylläpito ja päivitys tekstitiedostoina voi olla varsin tehotonta ilman erityisiä automatisointityökaluja.

Tarve tuottaa reaaliaikaisia yksilöllisiä asiakaskokemuksia johti dynaamisten Web-teknologioiden kehittämiseen. Dynaamisilla Web-sivustoilla sivun tietosisältö ja toisaalta aineiston muotoilua koskevat tiedot pidetään erillään, jolloin tietosisällön ilmiasua voidaan helposti muuttaa erilaisia konteksteja ja olosuhteita vastaavaksi. Tarvittava tietosisältö haetaan tietokannasta ja sijoitetaan näkyvälle Web-sivulle vain silloin, kun kyseistä tietoa tarvitaan tai erityisesti pyydetään esiin.  

Tällainen rakenne on ihanteellinen erityisesti tilanteissa, joissa Web-sivuille on tarpeen tehdä säännöllisesti muutoksia ja kuvapäivityksiä, esimerkiksi verkkokauppaa harjoittavilla sivustoilla tai nopeasti muuttuvaa tietoa sisältävillä yrityssivuilla. Dynaamisten Web-sivustojen käyttö verkkopohjaisten hallintatyökalujen avulla mahdollistaa nopeat sisällön muutokset ja edellyttää vain suppeaa osaamista Web-sivustojen muotoiluun liittyvissä kysymyksissä.

Palvelinpään dynaamisen sisällön käsittely on kuitenkin teknisesti huomattavasti monimutkaisempaa kuin staattisen Web-aineiston käsittely. Ensimmäiseksi Web-asiakassovellus lähettää palvelimelle latauspyynnön. Sen jälkeen Web-palvelin ottaa vastaan kyseisen pyynnön ja ajaa palvelinpäässä sijaitsevan ohjelmasovelluksen (esimerkiksi PHP-kielisen skriptin), joka toimii kyselyssä lähetetyn merkkijonon, http-protokollan toimittaman ohjaustiedon, evästeiden ja muiden ohjelmaan liitettyjen sovellusten mukaisesti.

Kuva yllä: Dynaamisessa Web-ratkaisussa käyttäjälle lopullisessa ilmiasussaan näkyvä sivu ei sellaisenaan ole olemassa kuin lyhyen ajan. Lopputulos koostetaan sovelluspalvelimen antamien ilmiasuun liittyvien ohjeiden ja tietokantapalvelimelta tulevan tietosisällön yhdistelmästä ja toimitetaan välittömästi loppukäyttäjän selaimelle. Tekstin kääntäminen tapahtuu muokkaamalla tietokantapalvelimella olevaa tekstisisältöä joka ensin saatava ulos jonkinlaisessa käännöstyökalun ymmärtämässä muodossa (esim. xml).

Edellä esitetty aiheuttaa ongelman siitä, mitä kaikkea tulee kääntää, kun ryhdytään lokalisoimaan monikielisiä Web-sivustoja. Staattista teknologiaa käytettäessä HTML-sivut voidaan vain kääntää toiselle kielelle ja kopioida sitten omaan sijaintiinsa alkuperäisten lähdekielisten tiedostojen rinnalle, jolloin syntyy monikielinen sivusto.

Kun sitä vastoin käytetään nykyaikaista Web-sivustojen sisällönhallintajärjestelmää (Website Content Management System (WCMS), sisältö ja muotoilu pidetään kokonaan toisistaan erillään. Tällaisessa ratkaisussa tarvittava tietosisältö haetaan tietokannasta ja sijoitetaan näkyvälle Web-sivulle vain silloin, kun kyseistä tietoa tarvitaan tai erityisesti pyydetään esiin.

Tämä aiheuttaa käytännössä muun muassa sen, että käytettäessä Web-sivustojen siirtämiseen paikallisiksi tiedostoiksi tarkoitettuja lataustyökaluja tuloksessa näkyy suuri määrä näennäisiä duplikaattisivuja, sillä todellisuudessa käyttäjän näkyviin tarkoitettu aineisto luodaan dynaamisesti erikseen joka kerta kun asiakassovellus sitä pyytää.

Myöskään tällaisten tilapäissivujen siirtäminen suoraan paikalleen alkuperäiskielisten sivujen rinnalle monikielisen sivuston luomiseksi ei ole mahdollista, sillä lopullisesti näkyvän sivuston pohjana toimiva sisältöaineisto ei ole staattinen HTML-sivu vaan joukko tietokantaan tallennettuja tekstimerkkijonoja, joista useimmat joudutaan kääntämään satunnaisina tekstipätkinä kontekstistaan erotettuina. Tämä vaikeuttaa huomattavasti kääntäjän työtä ja modernien käännöstyökalujen käyttöä, sillä dynaamiseen Webiin perustuvat sisällönhallintajärjestelmät on yleensä suunniteltu sellaisiksi, että järjestelmän ylläpitäjä vie tekstimerkkijonot suoraan järjestelmän tietokantaan ajantasaisen verkkoyhteyden kautta


Web-lokalisoinnin muistilista

 • Selvitä, pohjautuuko lokalisoitavaksi tarkoitettu sivusto staattiseen vai dynaamiseen malliin.
 • Jos kyseessä on staattinen html-sivusto, lähetä kaikki lokalisoitaviksi tarkoitetut html-tiedostot sanamääräarviota ja tarjousta varten käännöstoimistolle.
 • Staattisen sivuston tapauksessa voit myös ilmoittaa sivuston URL-osoitteen, josta on mahdollista ladata paikallisiksi kaikki sanamääräarviota ja kääntämistä varten tarvittavat sivut. Tämä menetelmä ei kaikissa tapauksissa kuitenkaan ole suositeltava, sillä sivustolla saattaa olla myös aineistoa, jota ei ole tarkoitettu käännettäväksi (esim. vanhoja sivuja, PDF-tiedostoja tai muuta epärelevanttia sisältöä).
 • Jos kyseessä on dynaaminen sivusto, selvitä jo ennen lokalisoinnin suunnittelun aloittamista yrityksesi atk-osastolta tai Web-palveluntoimittajalta:
  • Mikä mahdollinen sisällönhallinta- tai julkaisujärjestelmä tapauksessanne on kyseessä?
  • Voidaanko järjestelmästä viedä ulos ja tuoda takaisin sisään käännettäväksi tarkoitettua ja myöhemmin käännettyä tekstiaineistoa?
  • Minkälaisessa tiedostomuodossa tekstin vienti ja tuonti voi mahdollisesti tapahtua?
 • Ilmoita edellä esitetyt tiedot käännöstoimistoille, joilta olet pyytämässä tarjousta tai neuvottele ulkopuolisen lokalisointikonsultin kanssa siitä, millaisia vaihtoehtoja kyseisen järjestelmän tapauksessa voisi olla tarjolla.
 • Jos kyseessä on dynaamisen sivuston lokalisointi, älä pyydä tarjousta pelkästään kertomalla sivuston URL-osoite. Julkaisujärjestelmien tuottaman näkyvän aineiston perusteella ei ole mahdollista saada suoraan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa todellisesta käännettävästä sanamäärästä ja ylimääräisten työvaiheiden osuudesta, joten tällaiset tarjoukset eivät anna oikeaa kuvaa työn kokonaishinnasta.

Jollei tietoinen tarkoituksesi ole, että sivustoilla olevat tekstit vain käännetään ja käännökset siirretään manuaalisesti lopulliseen muotoonsa Web-sivustolle, selvitä etukäteen ainakin kaikki edellä esitetyt seikat. Konsultoi palveluntuottajiesi kanssa ja ratkaise menettelytapa vasta kaikki tarpeelliset tiedot ja vaihtoehdot saatuasi. Virheellinen valinta tai puutteellinen osaaminen voi maksaa moninkertaisen hinnan itse käännöstyön kustannuksiin verrattuna.